banner_01

Biz hakda

yoý

Deňiz kenaryndaky welosiped baradaky pikir, ikinji awtoulagyň ýerine guty welosipedini almak islänimizde ýüze çykdy, ýöne maşgalanyň isleglerine laýyk birini tapyp bilmedik.Käbirleri ýeterlik derejede ýokary hilli saklamadylar, beýlekileriň dogry funksiýalary ýokdy - we hil taýdan göz öňüne getirip boljak käbirleri bar bolsa-da, bazardaky ähli modelleriň umumy bir zady bardy.Olar gaty erbet görünýärdi.Näme üçin guty welosipediniň amaly, ajaýyp we elýeterli bolmagy mümkin däl?

Koprak oka
UB9048E

Welosipedler barada öwreniň

yoyosister esasan maşgala syýahatyna degişlidir.Moda we ygtybarly syýahat elementleri bilen utgaşyp, syýahat diňe bir transportyň ornuny tutman, eýsem sagdyn durmuşdan lezzet alýar.Simpleönekeý we tekiz ýörite dizaýn, ýaşlaryň moda syýahat islegine laýyk gelýär.Tigiriň jikme-jiklikleri barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, has köp surat we wideo hödürläris;Europeewropada bar bolan aksiýa öňünden satylýar. Islän wagtyňyz gezelenç etmegi we maslahatlaşmagy hoş geldiňiz.

 • BIKE PARTS SHOW

  BIKE BÖLÜMLERI

  Tigir LCD displeý we Gidrawlik disk tormozy bilen enjamlaşdyrdyk.LCD displeýde öň we yzky yşyklary dolandyryp bilýän funksiýa bar. Şeýle hem, welosiped maglumatlaryny ekranda aňsatlyk bilen barlap bilersiňiz.Tigir gurluşy daşky dişli we içki dişli enjamlara laýyk bolup biler. Şeýle hem adaty zynjyry ýa-da guşak zynjyryny ulanyp biler. Şonuň üçin size dürli mümkinçilikler bolar.Şeýle hem bu welosiped, duralgany has aňsat we ygtybarly edip bilýän öň we yzky gidrawlik disk tormozyny ulanýar. Mehaniki disk tormozy bilen deňeşdirilende kän sazlanylmaly däl.

 • A QUALITY BIKE

  SYITYASY BIKE

  Maşgala welosipedimiz gowy tanalýan zawoddan dizaýn we gurlupdyr.“Shimano 8” tizligini ýa-da konsentratorlaryny ulanyp bilýän yzky duralga. Çarçuwanyň gurluşy iki görnüşe laýyk bolup biler. Dişli enjamlary sazlarys we oňat işlemegine ýol açarys.Öňki we yzky gidrawliki disk tormozy. Bu ulanmak has amatly bolar.yoyo dogan welosiped maşgala welosipedinde işleýär we müşderilere ýokary hilli önüm hödürleýär.

 • 1

  yoyosister ýük welosiped çagalary götermek, it götermek, gül goýmak we beýleki köp gyzykly funksiýalar üçin ulanylýar.Bikeük tigirleri obýektli welosiped hem bolup biler.Eltip bermek üçin ulag, köp zatlary götermek, uniwersitet şäherçesindäki poçta ulagy, oňat generator, mahabat serişdesi we ş.m.Arzan bahasy, aňsat tehniki hyzmaty we benzin ýok, köp işewürlik üçin welosiped akylly saýlanýar.

 • 2

  “Yoyosister” ýük tigirini daşamak, awtoulagyňyzy öýde saklamagy aňsatlaşdyrýar.Çagaňyzy, bir hepdelik azyk önümlerini we islän zatlaryňyzy getiriň.Bikük tigirleri hemme zady diýen ýaly dolandyrmak üçin niýetlenendir.Elektrik kömegi daglary tekizleýär we uzak aralyklara agyr ýük götermäge kömek edýär.Şäher ýerlerinde elektrik harytlary bolan adamlar şähere has köp baryp ýetýärler.Bikük tigirleri beýleki ulaglara garanyňda ykdysady we ekologiýa taýdan has tygşytly bolany üçin akylly maýa goýumdyr.

Tehniki spesifikasiýa

Bu ýerde welosipediň haýsy komponentleri bilen gurlandygy we ölçegleri we agramlary barada azajyk maglumat tapyp bilersiňiz.

Agramlar we ölçegler

Uzynlyk:2150mm
Giňligi:700mm
Boý:1150mm
Agramy:63 kg
Iň köp ýük:150 kg
Öňki tekerler:24 × 2.0
Yzky tekerler:26 × 2.1
Aralyk:> 30km
Tigir burnuň üstünde durup biler.

Batareýa

Goşmaça güýçli batareýa gulplanýar we ammar gutusynda gizlenýär.Tigirde saýtda zarýad alyp bolýar ýa-da başga bir ýere alyp bolýar.

Komponentler

Dişli enjamlar:ŞIMANO 8 TERJIME
Çyzgy:SHIMANO yzky duralga
Tormoz:Tektro we yzky gidrawlik disk tormozlary.
Motor:Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
Batareýa:36V / 12.8Ah Lityum-ion
Çarçuwa:Poroşok bilen örtülen alýuminde güýçli we durnukly çarçuwa.
Tigirler:24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
Şinanyň görnüşi:Schwable reflektor çyzygy bilen deşikden goralýan teker.
Eder:Arka tarapynda tutawaçly SR deri eýer.
Yşyklandyryş:Ekranda öň we yzky yşyk gözegçiligi
Gulp:Çarçuwanyň gulpy.

Iň soňky habarlar

Lorem Ipsum, çap we ýazuw pudagynyň ýönekeý tekstidir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň