banner

habarlar

Ine, müneniňizde umumy maslahatlar:

Welosiped sürmek duýgusy başda başgaça bolup biler, ýöne köp adam birnäçe welosiped süreninden gysga wagtyň içinde alyp gidýär.Ine, müneniňizde umumy maslahatlar:
 
Orta guýrukly welosiped sürmek, gezelenç tigirine meňzeýär.Özlerini hakykatdanam durnukly duýýarlar, ýöne arka tarapdan doly ýükden gaça durmak iň gowusy, ýogsam welosiped deňagramsyzlyk duýulýar.
Täze ýük tigir sürýänler üçin başlamak we durmak iň uly kynçylyk bolup biler.Pedal edip başlanyňyzda, welosiped bir tarapa has köp egilip biler.Şeýle-de bolsa, näçe köp amal etseňiz, şonça-da içgin bolar.

Şeýle hem agyr zatlary götermäge öwrenişmeli.Derrew çagalaryňyz ýa-da beýleki ýolagçylar bilen yzyňyza bökmek we ulagda aýak basmak islemeýärsiňiz.Köçelere çykmazdan ozal tekiz, howpsuz ýerde harytlary ýa-da ýolagçylary daşamak bilen meşgullanmagyňyzy haýyş edýäris.Welosipediň nähili işleýändigini we saklanýandygyny duýuň.Agyr zatlary gymyldadanyňyzda has çalt we ýumşak tormozlamagy unutmaň.

Welosipediňizdäki ýükleriň durnukly, howpsuz we deňagramlydygyna we welosipediň iň ýokary göterijilik ukybyndan ýokary däldigine göz ýetiriň.
Uzyn ýük tigirleri gaty durnukly, ýöne müneniňizde, gaty ýakynlaşmazlyk üçin öwrülende yzky tigiriň nirededigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Elektrik kömegi bilen ýük welosipedine müneniňizde, aşaky kömekçi ýagdaýdan başlaň we soňra ýuwaş-ýuwaşdan has ýokary kömek ýagdaýyna çykyň.Has ýokary kömekçi güýçden başlamak haýran galdyryjy we durnuksyz bolup biler.Çaga ýerinde.

Bikük tigirlerini bejermek üçin maslahatlar: Umuman aýdanyňda, her gün gysga aralyga syýahat etseňizem, ýük tigirleri yzygiderli hyzmat etmeli.Olar has agyr welosipedler, köplenç uzyn zynjyrlar bilen bolýar we köýnegini yzygiderli barlamaly we zerur bolanda çalşmaly.Agyr welosipedler üçin has köp tormoz gerek, şonuň üçin tormozlary ýygy-ýygydan barlaň.Goük welosipediňizi saklamak üçin öndürijiniň beren maslahatlaryna eýeriň.


Iş wagty: Awgust-31-2021
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň