banenr

Marka hekaýasy

yoyo dogan hekaýa

Stiwen, 1981-nji ýylda doglan, esaslandyryjydyrýoýisterEne-atasy welosiped işine 1989-njy ýylda başladylar. Işewür maşgala hökmünde hemişe iş bilen meşgullanýarlar, çagasyna az ýoldaş bolýarlar.Stiwen ene-atasynyň kynçylyklaryna elmydama düşünip biler, emma ene-atasynyň ýoldaşlygyna çyn ýürekden garaşýar.

Stiwen ulalansoň welosiped pudagyny ene-atasyndan miras aldy.2003-nji ýylda ýük tigirini täzeledi we ösdürdi.Bikeük welosipediniň söýgüli ony (ony) gitmek isleýän ýerimize, görmek isleýän ýeriňizi görüp bilýän durmuşyň göbegiň bir görnüşidigine ynanýardy.

yoyo
YOYO Sister (9)
YOYO Sister (6)
YOYO Sister (3)
YOYO Sister (2)
YOYO Sister (5)

2015-nji ýylda onuň iki gyzy bardy.Çagalar dünýä inen pursatyndan başlap, Stiwen iş köp we agyr bolsa-da, gyzlarynyň çagalygyndaky ýaly bolmagyna, ene-atalaryň söýgüsine eýe bolmagyna ýoldaşlyk etmejekdigine karar berdi.Hünär we ýoldaşlyk, çagalara, durmuşa we işe bolan söýgüsini herekete getirýär.

Çagalar tebigy taýdan işjeňdirler, tebigy gözellikleri görmegi, gözlemegi, söwda etmegi, piknikde gezmegi, mekdebe gitmegi halaýarlar, ene-atalarynyň bu halaýan pursatlarynda ýoldaş bolmagyny halaýarlar!

_S7A2289

2021-nji ýylda, greenaşyl syýahat düşünjesini öňe sürmek üçin ene-atalar çagalaryna ulalmak üçin ýoldaşlyk edýärler, Europeanewropa markasy yoyo aýal dogany iki gyz bilen prototip hökmünde öňe sürüldi.Bikeük welosipedi indi diňe durmuş üçin amatly transport guraly bolman, eýsem çagalarymyza ideg etmek we durmuşy söýmek üçin emosional üpjünçilikdir.Bu düşünjeleri önümlerimize ornaşdyryň, çagalary goramak üçin welosipediň howpsuzlygyny öwreniň, ýaş ene-atalaryň moda ugrundaky estetikasyny öwreniň.

YOYO Sister (7)
YOYO Sister (10)

Esasy wagyz: iň ygtybarly we moda ýük tigirlerine göz aýlaň, ulalmak üçin iň gymmatly çagalara ýoldaş boluň we durmuşy iň gowy görýänlere gaýtaryp beriň.


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň