banner

habarlar

Angliýada geçirilen täze gözleg, şäher eltip bermek üçin täze model hökmünde ýük tigirleriniň ajaýyp peýdalydygyny görkezýär.

Klimat haýyr-sahawat guramasy we Westminster uniwersitetiniň Işjeň syýahatçylyk akademiýasy tarapyndan geçirilen täze gözlegiň netijesine görä, welosipedler şäherlerde ýük awtoulaglaryndan has çalt eltip, tonna parnik gazyny we dyknyşygy ýeňilleşdirip biler.
Dünýäniň şäherlerinde düýşümde gün-günden eltip bermek üçin awtoulaglar titräp, şäheriň köçelerinden bukjadan soň posilka iberýärler.Daşky gurşawa uglerod zyňyndylaryny dökmek, bu ýerde, ol ýerde we beýleki ýerlerde awtoulag duralgasy bilen ulaglary köpeltmek, geliň, geliň, birnäçe welosiped zolagy.

Angliýada geçirilen täze gözleg, şäher eltip bermek üçin täze model hökmünde ýük tigirleriniň ajaýyp peýdalydygyny görkezýär.
Gözleg “LowCarbon Freight” -iň wadasy diýlip atlandyrylýar.Londondaky merkezdäki “Pedal Me” ýük tigirleriniň alyp barýan ugurlaryndan GPS maglumatlary ulanyp, iberişleri deňeşdirýär.

Hasabata görä, daşarda park edilende, ýol meýdany 2557,200 inedördül metre barabar 213,100 awtoulag bar.
Gözlegde: "Pedal Me" ýük siklleriniň ýerine ýetirýän hyzmatynyň awtoulagyň ýerine ýetireninden ortaça 1,61 esse çaltdygyny görýäris ".
Adaty ýük awtoulaglarynyň 10 göterimi ýük tigirleri bilen çalşyrylsa, ýylda 133,300 tonna CO2 we 190,4 kg NOx ugrukdyrar, ulaglaryň azalmagy we köpçülik ýerleriniň boşadylmagy hakda.

“Recentewropadan soňky çaklamalara görä, şäherlerdäki ähli ýük gatnawlarynyň 51% -ini ýük tigirleri bilen çalşyp boljakdygyny çaklamak bilen, bu çalşygyň diňe bir böleginiň Londonda bolup geçjekdigini görmek ajaýyp. diňe bir CO2 zyňyndylaryny düýpgöter azaltmak bilen çäklenmän, netijeli, çalt we ygtybarly şäher ýük ulgamyny üpjün etmek bilen howanyň hapalanmagyndan we ýol hereketiniň çaknyşmagyndan töwekgelçilikleri ep-esli azaltmaga goşant goşýar "-diýdi.
Gözlegiň bary-ýogy 98 gününde “Pedal Me” 3,896 Kg CO2 bölüp, ýük welosipedleriniň howanyň uly peýdasyny üpjün edýändigini, şol bir wagtyň özünde müşderilere adaty modelden has gowy hyzmat edilip bilinjekdigini açyk görkezdi.
"Biz Londonda ýük welosiped ýükleriniň giňeldilmegini goldamak we henizem howpsuz ulanmak üçin kynçylyk çekýän köp adam üçin ýollarymyzy gowulandyrmak üçin käbir möhüm teklipler bilen netijä gelýäris".


Iş wagty: Awgust-31-2021
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň